PROJECTEN

Voor een beter beeld van de werkzaamheden van Zorgloods geven wij een impressie van opdrachten en projecten die wij in uitvoering hebben:

Zorginkoop

Zorgloods ondersteunt diverse zorginstellingen bij het in kaart brengen van de actuele zorginzet, de consequenties van uitgezet beleid en de vertaling hiervan, naar nieuwe afspraken met het zorgkantoor. Zorgloods inventariseert en verwerkt gegevens tot een leesbaar overzicht van de actuele situatie. Samen met het management wordt het beleid onder de loep genomen, om tot een strategische aanpak voor de zorginkoop te komen.
Financiën

Zorgloods ondersteunt diverse kleine instellingen bij de financiële werkzaamheden. Deze activiteit sluit aan bij de eigen administratie (facturen, werkuren, personeelsgegevens) van de organisatie. Zorgloods verwerkt de gegevens maandelijks tot duidelijke overzichten en ondersteunt het management en de teamleiding bij het interpreteren hiervan. Zorgloods begeleidt de processen rondom de begroting en de jaarrekening. Ook de contacten met de accountant neemt Zorgloods voor een gedeelte op zich.
Projectmanagement

Zorgloods ondersteunde een zorginstelling, die het model zorgleefplan van Actiz gecombineerd met een Electronisch Cliënten Dossier (ECD) wilde implementeren. Zorgloods heeft een nulmeting uitgevoerd bij de locaties van de instelling. Op basis van de uitkomsten is samen met de interne projectleider een projectplan opgesteld. Zorgloods ondersteunde het projectteam bij de invoering van het zorgleefplan, het opstellen van eisen aan een ECD, de selectie van een ECD en de invoering ervan.
Processturing

Zorgloods ondersteunt een zorginstelling bij de optimalisering van haar processen. Deze organisatie heeft haar kwaliteitssysteem ingericht op basis van processturing. Op deze manier zijn verspillingen gemakkelijker te signaleren (gebruik makend van Lean uitgangspunten) en zijn informatiestromen (belangrijk bij aanschaf en inrichting van systemen zoals ECD) duidelijk in kaart te brengen. Zorgloods ondersteunt de organisatie bij procesbijeenkomsten en het omzetten van uitkomsten naar duidelijk leesbare processchema’s.
Certificering

Een zorginstelling was in het bezit van het bronzen keurmerk en wilde overgaan naar HKZ 2010. Zorgloods maakte een analyse om de instelling inzicht te geven in de huidige situatie en in de verschillen tussen beide keurmerken. Er is een projectplan opgesteld om te komen tot certificering HKZ 2010. Zorgloods ondersteunt het projectteam bij de realisatie van het projectplan.
Compliance Officer

Zorgloods vervult voor zorginstellingen de taken van de Compliance Officer. De instellingen dragen deze taken over aan een medewerker van Zorgloods. Samen met de instelling is een plan van aanpak opgesteld en de uitvoering hiervan wordt gecoördineerd en begeleid.WENDBARE ORGANISATIE

De zorgsector verandert continu. Eén ding blijft echter onveranderd: de professionele zorg voor de cliënt.

Voor de toekomst heeft u een organisatie nodig die professioneel werkt en wendbaar omgaat met veranderingen.

Onze ondersteuning kenmerkt zich door het benutten van de aanwezige kwaliteiten en bundelen van de krachten. In visie, houding en gedrag richt de organisatie zich op de cliënt en zijn/haar omgeving.

We kiezen voor een decentrale en bottom-up aanpak, maar vergeten het management zeker niet. Iedereen mag én moet zijn bijdrage leveren.

We willen samen met u een wendbare organisatie realiseren die klaar is voor de toekomst.

ZORGLOODS
VERTROUWD
DOELGERICHT
DESKUNDIG