ADVIES

Het is eenzaam aan de top.

Een kreet die voor bestuurders in de praktijk maar al te vaak waar blijkt te zijn. Zorgloods komt graag naast u staan om als klankbord te fungeren.

Uw plannen en ideeën worden van meerdere kanten tegen het licht gehouden en getoetst aan de actualiteit van wet- en regelgeving voor de zorgsector. Onze adviezen worden zorgvuldig onderbouwd en vertaald naar praktische en solide oplossingen.

Voor Zorgloods is het een uitdaging, om samen met u, optimaal inhoud te geven aan uw plannen:
vertrouwd, deskundig en doelgericht.

De advisering richt zich op:

  • bekostiging en zorgzwaarte, zorginkoop Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO)
  • huisvesting en vastgoed
  • projectmanagement, zoals invoering Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en informatiebeveiliging volgens NEN normering
  • invoering van zelfstandig functionerende (zorg-)teams
  • inrichting van functieafhankelijke informatievoorziening via het ‘Zorgloods dashboard’
  • invoering van processturing, in combinatie met praktische toepassing van Lean uitgangspunten, aan de hand van het ‘Zorgloods model processturing’
  • inrichting en borging van de Zorgbrede Governancecode en Compliance. Invulling geven aan de rol en werkzaamheden van compliance officer

WENDBARE ORGANISATIE

De zorgsector verandert continu. Eén ding blijft echter onveranderd: de professionele zorg voor de cliënt.

Voor de toekomst heeft u een organisatie nodig die professioneel werkt en wendbaar omgaat met veranderingen.

Onze ondersteuning kenmerkt zich door het benutten van de aanwezige kwaliteiten en bundelen van de krachten. In visie, houding en gedrag richt de organisatie zich op de cliënt en zijn/haar omgeving.

We kiezen voor een decentrale en bottom-up aanpak, maar vergeten het management zeker niet. Iedereen mag én moet zijn bijdrage leveren.

We willen samen met u een wendbare organisatie realiseren die klaar is voor de toekomst.

ZORGLOODS
VERTROUWD
DOELGERICHT
DESKUNDIG